Práva a povinnosti RS

Práva a povinnosti rybářské stráže jsou uvedeny v ustanovení zákona o rybářství. Rybářská stráž tedy má především právo i povinnost kontrolovat v rozsahu uvedeném na služebním průkaze, zda je lovící k lovu oprávněn, zda má platný rybářský lístek, platnou povolenku na příslušný revír a zda dodržuje předpisy pro řádný výkon rybářského práva. Znamená to, že od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy ( třeba i toho, kdo loví plankton jako krmivo pro akvarijní rybky) může rybářská stráž žádat průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, řidičský průkaz apod.), dále rybářský lístek a povolenku k lovu.

§ 16,B)2. - Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna požadovat - od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu do vzdálenosti nejdále 100 m od hranice rybářského revíru (dále jen „bezprostřední blízkost rybářského revíru“) předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu a nebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu.

Novou pravomocí rybářské stráže je ukládání blokových pokut za "rybářské přestupky" jak u chovných rybníků tak i na rybářských revírech za tyto delikty:

 • nepředložení rybářského lístku a povolenky k lovu ke kontrole,
 • porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva stanovených uživatelem revíru,
 • lov ryb hájených,
 • lov ryb nedosahujících nejmenší lovné míry,
 • lov mimo denní dobu lovu
 • lov blíže než 100 m od hrázového tělesa přehradních hrází,
 • lov ze silničních a železničních mostů,
 • lov pomocí prostředků výbušných, otravných nebo omamných,
 • použití bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic, rozsošek,
 • střílení ryb, tlučení ryb, chytání na šňůrky, lov pod ledem,
 • chytání ryb do rukou a do ok.

Výše uvedený výčet zdaleka nezahrnuje všechny přestupky, jichž se může rybář dopustit. Jsou i další (nedovolený způsob lovu, nedovolené nástrahy a jiné). Za nepředložení rybářského lístku a povolenky k lovu je RS oprávněna uložit pokutu do výše 1.500 Kč. Za ostatní z uvedených přestupků lze uložit pokutu až do 30.000 Kč. V blokové řízení na místě však lze uložit pokutu pouze do výše 1.000 Kč, v příkazním řízení do výše 4.000 Kč (viz § 13 odst. 2 zákona o přestupcích). Při kontrole rybářskou stráží si vždy překontrolujte, zda má rybářská stráž ke kontrole oprávnění (musí mít viditelně umístěn odznak a legitimaci člena RS) a zda je číslo odznaku totožné s číslem na legitimaci.

TOPlist


Webové stránky zdarma