Informace pro nové členy

Co potřebuji abych mohl začít rybařit jako úplně nový člen?

 • rybářský lístek = splňuji znalosti a dovednosti pro chytání v ČR
 • členství - občan s trvalým bydlištěm v ČR (pro MRS nebo ČRS) 
 • povolenku = povolení k chytání na určité lokalitě např. revíry MRS, ČRS
   

úplně nový člen = ten, který nikdy neměl v minulosti rybářský lístek
                             - dle zákona musí nejprve absolvovat zkoušky - viz bod č.1

člen, který již někdy v minulosti měl rybářský lístek = stačí vzít starý (prošlý) RL a zajít ho obnovit na Městský úřad - viz bod č.2, poté vyřídit zbylé záležitosti - viz bod č.3
- přesto doporučujeme absolvovat školení každému kdo nechytal více než 5 let
 

1. Školení, zkoušky
     
    - uchazeč získá "Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání 1. rybářského lístku"
    - školení rybářských znalostí a zkoušky se konají v sídle spolku Sklářská 1379, 
      Rosice, 665 01

    - školení trvá cca 1,5 - 2 hodiny
    - následuje test, vyhodnocení, vystavení osvědčení (cca 30 minut)
    - cena školení a vystavení osvědčení: 300,-Kč
    - kontakt: Mgr. Tomáš Švarc, tel. 606 860 300, tomassvarc@volny.cz​

Přihlášení na školení

Termíny budou stanoveny individuálně dle počtu přihlášených

Detailní informace ke zkouškám

    Probíhají formou jednoduchého testu podle § 10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
v platném znění k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb.
    Test obsahuje 25 otázek. Pro úspěšné absolvování testu je třeba minimálně 13 správných odpovědí. Každá z otázek nabízí tři možnosti, jedna je správná.
Otázky pro test jsou z těchto základních okruhů témat (dle přílohy č. 6 oddílu III vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění):

      1. Poznávání ryb a vodních organismů.
      2. Biologie ryb a vodních organismů.
      3. Způsoby lovu ryb.
      4. Hospodaření v rybářských revírech.
      5. Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, 
          rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
          některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhláška 
          č. 197/2004 Sb. a Stanov MRS.


Důležité pro naše malé i velké rybáře je správně rozeznat druh ryby.
Níže doporučujeme odkaz pro učení a poznávání ryb:

Atlas ryb www.chytej.cz


2. Vyřízení rybářského lístku na Městském úřadě 

- spádovost MěÚ s rozšířenou působností dle trvalého bydliště
  (MÚ Rosice - Odbor životního prostředí - Ing. Králová, Bc. Tomáš Czirák)
- je třeba přinést a předat Osvědčení z bodu č.1 (platí pouze při prvním vyřízení RL)
- při opakovaném vyřizování RL stačí přinést starý RL
- vyplní se žádost o vydání RL - viz "Dokumenty ke stažení", k dispozici i na MěÚ
- vzor jak vyplnit žádost - viz níže
- lze koupit rybářský lístek dle požadované platnosti:

 • 10 let (500 Kč, mládež do 15 let = 250 Kč)
 • na dobu neurčitou (dospělí i mládež 1000 Kč)

 

3. Ostatní záležitosti v sídle pobočného spolku:

a) přinést rybářský lístek, průkaz totožnosti a fotografii (formát OP, pas)
       - fotografii je možné nechat vytisknout v Rosicích na náměstí v Pamiru 
       - tisk lze provést z vlastní fotky přes flashdisk nebo zaslat předem emailem
       - cena za 4ks průkazové fotografie cca 60,-Kč

b) vypsat přihlášku nového člena - na místě nebo online:

Přihláška člena MRS Rosice

c) platby: - zápisné = 1000,-Kč (platí pouze nový člen od 16 let, děti 8-15 let neplatí)
                 - členská známka: děti 8-15 let = 200,- Kč
                                                 mládež od 16 let a dospělí = 1400,- Kč
                 - povolenka - mimopstruhová, pstruhová - viz ceny povolenek


Pobočný spolek Rosice zajišťuje

 • Teoretickou přípravu (školení) uchazečů před složením zkoušek

               a) rybářský kroužek (1200,-Kč / pololetí)
               b) školení rybářských znalostí (cena 300,- Kč) 

 • Zkoušky nových členů pro získávání Osvědčení - součást školení (bod č.1)
 • Prodej povolenky a členské známky
   

Kontakty:

Mgr. Tomáš Švarc (předseda, školení, kroužek začátečníci, prodej povolenek),
tel. 606 860 300

Miloš Šmarda (zástupce hospodáře, kroužek pokročilí), tel. 604 713 206

 

Přehled pojmů
rozdíly mezi rybářským lístkem a povolenkou

RYBÁŘSKÝ LÍSTEK (RL):

= licence pro lov ryb na území ČR, podmínka pro získání povolenky od pobočného spolku   
 - musí mít každý kdo loví ryby v rybářském revíru dle § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb.
 - pro získání prvního rybářského lístku je nutné absolvovat zkoušky z rybářských znalostí,
   které pořádá pobočný spolek
 - RL vydává městský úřad s rozšířenou působností, spádovost je dle trvalého bydliště
 - rybářský lístek se vydává na dobu určitou (10 let = 500Kč)
   a dobu neurčitou (neomezenou = 1000Kč)
 - samostatný rybářský lístek neopravňuje k lovu ryb, vždy je k němu třeba povolenka


 


POVOLENKA:

= povolení k lovu ryb na určitých lokalitách - tzv. územních svazech (MRS, ČRS,
   Středočeský ÚS, Jihočeský ÚS, Západočeský ÚS, Severočeský ÚS, Východočeský ÚS,
   Moravskoslezský ÚS)
- povolenka zároveň slouží jako tiskopis pro zapisování docházky a úlovků
- podle druhu se rozlišují na mimopstruhové (MP) a pstruhové (P)
- podle doby platnosti se rozdělují na roční, týdenní a denní
- číslo povolenky je uvedeno v horní části hned pod nalepenou známkou
- na každé povolence je uvedeno rovněž číslo rybářského lístku (RL), ke kterému
  povolenka patří
- pro evidenci povolenek a sumářů se vždy v rybářském spolku používá číslo povolenky,
  proto je třeba tyto čísla rozlišovat a neplést si je
- toto číslo přiděluje rybářský spolek podle počtu členů
- v našem spolku je toto číslo maximálně 3-místné, u mládeže do 8-15 let je u tohoto čísla
  vždy písmeno M (mládež)


SUMÁŘ:

= tiskopis, který slouží ke každoročnímu součtu všech docházek a úlovků zapsaných v
   povolence na jednotlivých revírech
- od roku 2020 jsme začali používat i digitální podobu tohoto sumáře, který má
  celou řadu výhod - více viz "Aktuality"
- sumář se spolu s povolenkou každoročně odevzdává (zasílá) pobočnému spolku, který musí všechny vyplněné sumáře sečíst a tyto data předat na Moravský rybářský svaz (MRS)
- MRS vyhodnotí výsledky docházek a úlovků a na základě toho stanoví tzv. koeficient
  zarybnění a částku, která bude přidělena na zarybnění daného revíru v následujícím roce
- je velice důležité (a dle Stanov MRS i povinnost každého rybáře) poctivě zapisovat 
  veškeré ponechané úlovky, které se do revíru následně další rok opět vysazují

ČLENSKÝ PRŮKAZ, ČLENSTVÍ:

= kartička s fotkou člena pobočného spolku, na kterou se lepí platná členská známka
   na příslušný kalendářní rok
- členství v územním rybářském svazu (MRS) opravňuje členy ke koupi povolenky za ceny,
   které jsou výrazně nižší než povolenky pro nečleny (cena roční nečlenské = 10000Kč)
- každý členský průkaz má evidenční číslo, které se skládá z přiděleného čísla pobočného
  spolku (v našem případě 46-59 a čísla povolenky daného člena, tzn. když mám povolenku
  č.382, evidenční číslo mého členského průkazu bude 46-59-382)
- počet členů v naší organizaci = počet hlasů našeho předsedy na sjezdu MRS za náš
  spolek, takže pokud máme celkem 825 členů, kteří koupí členskou známku na daný rok
  (plnou nebo udržovací), má náš spolek sílu 825 hlasů na sjezdu
- každý kdo nezaplatí členství nejpozději do konce února, je vyřazen z evidence
- pokud by chtěl zájemce, který nezaplatil členství do konce února, pořídít povolenku, musí   
  zaplatit zápisné pro nového člena 1000Kč!

 

TOPlist

Copyright © 2020 PS Rosice


Webové stránky zdarma