Bližší podmínky pstruhové

platné na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s.
od 1. ledna 2024

Stručný přehled: 

 1. Doby hájení jednotlivých druhů ryb
 2. Denní doby lovu
 3. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky
 4. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje
 5. Rybářské nářadí, způsob lovu a nástrahy
 6. Povinné vybavení
 7. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence
 8. Přístup na pozemky
 9. Rybolov mládeže
 10. Povolené technické prostředky k lovu
 11. Chování při lovu
 12. Uchovávání ulovených ryb
 13. Zacházení s ulovenými rybami
 14. Úlovky značkovaných ryb
 15. Rybářské závody


Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení zákova č. 99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění a současně respektují další právní předpisy
a vědecké poznatky.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) byly projednány a schváleny  IX. Sjezdem MRS dne 5. října 2019 a 
Svazovým výborem MRS dne 21. září 2023.

I. Doby hájení jednotlivých druhů ryb:

1. od 1. ledna do 15. března:
- mník jednovousý

od 1. ledna do 30. září:
- hlavatka obecná

od 16. března do 15. června:
- jeseter, vyza, ostroretka stěhovavá
- parma obecná, parma východní, podoustev říční

od 1. září do 15. dubna:
pstruh obecný

od 1. září do 30. listopadu:
úhoř říční

od 1. prosince do 31. července:
- lipan podhorní

2. Zákaz lovu všech druhů ryb na revírech MRS od 1. prosince do 15. dubna.

3. V zájmu hájení kapra po vysazení může pobočný spolek (dále jen PS) stanovit zákaz lovu kapra nebo všech ryb v revíru jí svěřeném nebo v jeho části, na dobu max. 10 dnů v roce po vysazení. Tento zákaz lovu musí být v revíru viditelně označen tabulemi. PS může 5 dnů před konáním závodu zakázat lov v závodním úseku.

II. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci dubnu:                   od 6:00 do 20:00 hodin
b) v měsíci květnu:                  od 6:00 do 21:00 hodin

c) v měsíci červnu a červenci: od 5:00 do 22:00 hodin

d) v měsíci srpnu:                    od 6:00 do 22:00 hodin

e) v měsíci září:                       od 7:00 do 20:00 hodin

f)  v měsíci říjnu:                      od 7:00 do 19:00 hodin

g) v měsíci listopadu:               od 7:00 do 17:00 hodin

III. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky:

 amur bílý  (A)  50 cm     ostroretka stěhovavá    (Os)  30 cm 
 hlavatka obecná  (Hl)  65 cm     parma obecná   (Pa)  40 cm 
 jelec jesen  (Je)  25 cm     podoustev říční  (Pod)  25 cm 
 jeseter malý  (J)  30 cm     pstruh duhový  (Pd)  25 cm 
 kapr obecný  (K)  40 cm     pstruh obecný  (Po)  25 cm
 lín obecný  (L)  25 cm     síh maréna, peleď    (Me,Pe)   30 cm
 lipan podhorní  (Li)  30 cm     siven americký  (Si)  25 cm
 losos obecný  (Lo)  50 cm     tolstolobik  (Tb)  50 cm
 mník jednovousý   (Mn)   30 cm    úhoř říční  (U)  55 cm 


Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve a to přiložením měřidla k rybě v přímce, nikoliv obloukem přes rybu. Odlišné délky u jednotlivých druhů jsou uvedeny v popisu revírů.

U vybraných revírů může být stanovena horní míra některých druhů ryb (uvedeno vždy v popisu revíru). Ulovené ryby přesahující horní míru musí být vráceny zpět do vody.

IV. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:

a)    používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek
b)    používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek jakož i
       střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok

c)    užívat k lovu elektrického proudu, lovit ryby pod ledem

d)    lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování

e)    lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto
       druhů ryb

f)     lov mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky

g)    lov za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe
       vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě

h)    lov z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení
       využívaných k přepravě materiálů

i)     lov v plavebních komorách

j)     lov v blízkosti přehradních hrází, nejméně 100 metrů od hrázového tělesa

k)    lov ze silničních a železničních mostů a lávek pro pěší

l)    lov v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo
      při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování,
      lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb
      nebo k jejich přenesení do jiných vod

m)   lov ryb do slupů, vrší

n)    lov v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním

o)    budování pevných přístřešků, výkopů, srubů a jiných úprav břehů rybářských revírů

p)    používat nástrahy živočišného původu

q)    lov nástražních rybek do čeřínku

r)     označovat lovná místa na hladině

s)    zakazuje se měnit způsob lovu v jednom dni (lov lososovitých ryb a lipana, lov
       nedravých ryb, lov dravých ryb). Viz strana 4-5, odstavec VII.

t)     kotvení (uvazování) nosného vlasce (šňůry) jakýmkoliv způsobem k částem břehové
       linie (porost, kameny, padlé stromy atp.)
u)   lov na více jak 2 udice

V. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy:

Lov je povolen pouze na háčky, dvouháčky a trojháčky bez protihrotu nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky s řádně zamáčknutým protihrotem.
Lov lososovitých ryb včetně lipana je povolen pouze přívlačí a muškařením.

1. lov na položenou a plavanou:

při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou může osoba provádějící lov použít nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoháčky. K lovu se použije pouze nástraha rostlinného původu.Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3m, pokud se nedohodnou jinak.

2. lov přívlačí:

při lovu přívlačí může osoba provádějící lov použít 1 udici, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu může osoba provádějící lov použít 1 umělou nástrahu, která je optařena nejvýše 1 háčkem (jednoháčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem). V období od 1. září do 30. listopadu smí být nástraha opatřeba pouze pouze jedním jednoháčkem. Za lov přívlačí se považuje i lv muškařením, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotujícím plíškem nebo vrtulkou. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou jinak.

3. lov muškařením:

při lovu muškařením může osoba provádějící lov použít 1 udici, kterou při lovu drží v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce s umělými muškami a jednoháčky. Za umělou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organismy. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce. V případě použití vlasce nosnou funkci zabezpečuje kulové plovátko, které je umístěno na konci sestavy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotujícím plíškem nebo vrtulkou. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou jinak.

4. lov z loděk:

je prováděn z rybářské loďky, nebo z plovoucí nafukovací rybářské pomůcky, určené k lovu. Při lovu musí osoba, provádějící lov, respektovat plavební předpisy a předpisy upravující provoz plovoucích zařízení. Při lovu ryb na udici z loďky musí být pojíždění a přistávání loďky tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby, provádějící lov. Na revírech MRS je lov z loďky zakázán vyjma těch revírů, kde je v popisu revíru vysloveně uvedeno „Lov z loděk povolen". Za lov z loďky se nepovažuje lov z loďky, která je navalena na přirozený břeh.

5. obecná pravidla lovu:

všechny způsoby rybolovu musí být prováděny tak, aby neohrožovaly nebo neomezovaly ostatní uživatele vodního toku, nebo vodní nádrže.

VI. Povinné vybavení:

Oprávněný k lovu ve vodách pstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
Oprávněný k lovu je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (např. pean, obústek, pinzetu, klíšťky), míru pro zjištění délky ulovených ryb.

VII. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence:

1. Lovit lososovité ryby a lipana smí oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena v povolence nesmazatelným způsobem, a to vepsáním data a revíru. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Týden začíná v pondělí a končí v neděli. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích. Na týdenní povolenku jsou pouze tři docházky.
V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví ve více rybářských revírech, 3 kusy ryb lososovitých včetně lipana nebo jejich kombinaci. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují za rybu lososovitou.

2. Lov ryb nedravých není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena v záznamu nesmazatelným způsobem, a to vepsáním data a revíru. Datum se dvakrát podtrhne. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. 
Lososovité ryby a lipan ulovené v takto označených dnech lovu musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody.

V jednom dni lovu si může oprávněný klovu ponechat nejvýše 7 kg ryb, bez ohledu na to, v kolika revírech ten den lovil. V tomto úlovku není možné mít více jak 1 kus kapra nebo 1 kus amura nebo vzájemná kombinace těchto ryb do celkového počtu 2 kusů. Při dosažení maximální povolené hmotnosti celkového úlovku 7 kg končí denní lov. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto ponechat. Po ulovení a přisvojení si 2 kusů ryb (kapr, amur) končí denní lov jiných ryb než lososovitých a lipana, i když tyto nedosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kilo­gramů.

3. Lov dravých ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena v povolence nesmazatelným způsobem, a to vepsáním data a revíru. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Jiné než dravé ryby ulovené v takto označených dnech lovu musí být puštěny s náležitou opatrností zpět do vody. 

4. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb, které mají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě.
Při­svojené druhy ryb, které nemají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov pouze druh ryby, a to bezprostředně po ulovení. Počet a jejich celkovou hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě. 

Pokud si oprávněný nepřisvojí v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, je povinen přeškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v povolence příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu. 

5. Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae) a sumečci (Ictaluridae). Dále se do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb nezahrnují štika obecná, jelec tloušť, okoun říční, sumec velký, bolen dravý, candát obecný a invazní a nepůvodní druhy na unijním seznamu. Tyto druhy nesmí být vráceny zpět do vody.

Unijní seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na EU:
Sumeček černý
Slunečnice pestrá
Střevlička východní
Hlavačkovec Glenův

VIII. Přístup na pozemky:

Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a ry­bářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí (§ 11, odst. 8, zák. 99/2004 Sb.).

IX. Rybolov mládeže:

Na vodách pstruhových může lovit mládež od 8 let (tj. od 16. 4. roku ve kterém dosáhne věku 8 let) do 10 let (tj. do 30. 11. roku, ve kterém dosáhne věku 10 let) na 1 udici v doprovodu osoby starší 18 let, která je držitelem platné pstruhové povolenky.

X. Povolené technické prostředky k lovu:

1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahouz, popřípadě dalšími doplňky.

2. Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echoloty, podběráky, čeřínky, vezírky, vyprošťovače háčků, měřidla, stojánky nebo držáky na udice, indikátory záběru, splávky a zátěže, nahazovací praky a další typově obdobné prostředky.

XI. Chování při lovu:

1. Místa k lovu nesmějí být žádným způsobem vyhrazována. Za neoprávněné vyhrazování místa k lovu je rovněž považováno ponechání rybářského náčiní nebo jeho části (např. vidličky) na místě k lovu po ukončení denního lovu.

Vymezení pojmů:
a) místem lovu je místo, kde spočívá nástraha ve vodním prostředí
b) místem k lovu je místo, ze kterého oprávněný provádí lov

2. Při lovu udicí na položenou i plavanou musí být lovící u prutů přítomen tak, aby v případě potřeby s nimi mohl bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.

3. Při lovu na dvě udice je lovící povinen omezit vzdálenost mezi jednotlivými udicemi maximálně na 3 metry. V okruhu tří metrů od udic musí být lovícím udržován pořádek.

XII. Uchovávání ulovených ryb:

Pokud lovící uchovává přisvojené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy, aby síťovina nepřiléhala těsně k tělu ryb nebo takové zařízení, kde má ulovená ryba umožněn alespoň minimální pohyb (konstrukce potažená síťovinou, haltýř, apod.). Současně se povoluje sak z jednolícného polyesterového osnovního úpletu. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, případně nechat nezabité ryby udusit. Ryba uložená ve vezírku je považována za přisvojenou. Zakazuje se používat společných vezírků. Také není dovoleno darovat rybu přímo u vody. Je zakázáno uchovávání živých lososovitých ryb a lipana. Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo v jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem, číslem povolenky a jejím výdejcem.
 

XIII. Zacházení s ulovenými rybami:

Při vylovování ryb je oprávněný k lovu povinen zacházet s nimi šetrně. Pokud ryby nelze (vzhledem k hmotnosti) zvednout pomocí prutu nad hladinu je nutno použít podběrák.
Při vylovování ryb o velké hmotnosti může být použit vylovovací hák (gaf). Ryby, které nedosahují stanovené míry a musejí být proto vráceny do vody, uvolňujeme pokud možno
ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout (odříznout). Nemůže-li oprávněný k lovu bez poškození uchovat ulovené ryby živé, je povinen rybu usmrtit prudkým úderem do temene hlavy a proříznutím žaberních oblouků. Za hrubé porušení povinností bude považováno smýkání ryb po břehu nebo jejich nešetrné vhození do vody. Porcování přisvojených ryb před odchodem od vody je zakázáno. Přisvojené ryby je nutno uchovávat tak, aby jejich maso nebylo znehodnoceno a aby byla možná kontrola úlovku. Je zakázáno uchovávat ryby za účelem výměny za jiné ulovené ryby. Zjištěné uhynulé ryby, které má lovící ve svém dosahu je povinen vylovit a odstranit tak možnost znehodnocování vody a šíření nákazy. 

XIV. Úlovky značkovaných ryb:

1. Uloví-li oprávněný k lovu rybu, která je opatřena značkou a kterou je povinen pustit zpět do vody, protože je hájená nebo nedosahuje nejmenší délky, zaznamená číslo a tvar značky, změří délku, odhadne její přibližnou váhu a pustí ji zpět do vody s náležitou opatrností. Úlovek ohlásí Moravskému rybářskému svazu, z.s., Soběšická 83, 614 00 Brno a v hlášení dále uvede dobu a místo, kde rybu ulovil.

2. Uloví-li oprávněný k lovu rybu, která je opatřena značkou a kterou nemusí pustit zpět do vody, zjistí druh ryby a její přesnou délku a váhu. Úlovek ohlásí na adresu uvedenou v předchozím odstavci a v hlášení dále uvede dobu a místo, kde rybu ulovil. Pro kontrolu připojí značku.

XV. Rybářské závody:

Pořádá-li PS rybářské závody na vodách, tvořících rybářský revír, může umožnit účast pouze osobám, které jsou držiteli platné povolenky a platného rybářského lístku. Rybářské závody v PS probíhají dle jednotlivých ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech MRS. Toto ustanovení neplatí, byla-li v souvislosti s pořádáním těchto závodů udělena výjimka.


Webové stránky zdarma