Bližší podmínky mimopstruhové

platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. od 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025


Stručný přehled:

 1. Doby hájení jednotlivých druhů ryb
 2. Denní doby lovu ryb
 3. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky
 4. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje
 5. Rybářské nářadí, způsob lovu a nástrahy
 6. Povinné vybavení
 7. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence
 8. Zavážení nástrah
 9. Přístup na pozemky
 10. Rybolov mládeže
 11. Povolené technické prostředky k lovu
 12. Chování při lovu
 13. Uchovávání ulovených ryb
 14. Zacházení s ulovenými rybami
 15. Úlovky značkovaných ryb
 16. Rybářské závody
   

Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 (v platném znění) a současně respektují další právní předpisy a vědecké poznatky.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech MRS, byly projednány a schváleny IX. Sjezdem MRS dne 5. řína 2019 a Svazovým výborem MRS dne 21. září 2023.

I. Doby hájení jednotlivých druhů ryb:

od 1. ledna do 15. března:
- mník jednovousý

od 1. ledna do 15. června:
- bolen dravý, candát obecný, okoun říční, sumec velký, štika obecná

od 1. ledna do 30. září:
- hlavatka obecná

od 16. března do 15. června:
- jelec jesen, jelec tloušť, jeseter, vyza, ostroretka stěhovavá,
- parma obecná, parma východní, podoustev říční

od 1. září do 15. dubna:
- pstruh obecný

od 1. září do 30. listopadu:
- úhoř říční

od 1. prosince do 31. července:
- lipan podhorní

V zájmu hájení kapra po vysazení může pobočný spolek (dále jen PS) stanovit zákaz lovu kapra nebo všech ryb v revíru jí svěřeném nebo v jeho části, na dobu max. 10 dnů v roce po vysazení. Tento zákaz lovu musí být v revíru viditelně označen tabulemi. PS může 5 dnů před konáním závodů zakázat lov v závodním úseku.
 

II. Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen a září: od 4.00 do 24.00 hodin

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor a březen:  od 5.00 do 22.00 hodin
 

III. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky:

amur bílý (A) 50 cm  ostroretka stěhovavá  (Os) 30 cm 
bolen dravý (Bo) 40 cm  parma obecná (Pa) 40 cm 
candát obecný (Ca) 45 cm  podoustev říční (Pod) 25 cm 
hlavatka obecná (H) 65 cm  pstruh duhový (Pd) 25 cm 
jelec tloušť (Tl) 25 cm  pstruh obecný (Po) 25 cm 
jelec jesen (Je) 25 cm  síh maréna, peleď (Ma, Pe)  30 cm 
jeseter malý (J) 30 cm  siven americký (Si) 25 cm 
kapr obecný (K) 40 cm  sumec velký (Su) 70 cm 
lín obecný (L) 25 cm  štika obecná (Š) 50 cm 
lipan podhorní (Li) 30 cm  tolstolobik (Tb) 50 cm 
mník jednovousý (Mn) 30 cm  úhoř říční (Ú) 55 cm

 

Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve a to přiložením měřidla k rybě v přímce, nikoliv obloukem přes rybu. Odlišné délky
u jednotlivých druhů jsou uvedeny v popisu revírů. 
U vybraných revírů může být stanovena horní míra některých druhů ryb (uvedeno vždy v popisu revíru). Ulovené ryby, přesahující horní míru, musí být vráceny zpět do vody.
 

IV. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:

a)    používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek

b)    používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek jakož i
       střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok

c)    užívat k lovu elektrického proudu, lovit ryby pod ledem

d)    lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování

e)    lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto
       druhů ryb

f)     lov mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky

g)    lov za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe
       vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě

h)    lov z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení
       využívaných k přepravě materiálů

i)     lov v plavebních komorách

j)     lov v blízkosti přehradních hrází, nejméně 100 metrů od hrázového tělesa

k)    lov ze silničních a železničních mostů a lávek pro pěší

l)     lov v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při
       škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit
       rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo
       k jejich přenesení do jiných vod

m)   lov ryb do slupů, vrší

n)    lov v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním, z obou břehů

o)    budování pevných přístřešků, výkopů, srubů a jiných úprav břehů rybářských revírů

p)    používání dvoj a trojháčků v době od 1. 1. do 15. 6. kromě revírů s povolenou přívlačí
       před 15. 6.

q)    lov na živou i mrtvou rybku nebo její část do 15. 6.   

r)     označovat lovná místa na hladině

s)    lov ze všech pozemků, na které je zamezen přístup osobám oprávněným k výkonu
       rybářského práva.

t)     kotvení (uvazování) nosného vlasce (šňůry) jakýmkoliv způsobem k částem břehové
       linie (porost, kameny, padlé stromy atp.)

u)    lov na více jak 2 udice (nově 1.1.2024)
 

V. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy:

1. lov na položenou a plavanou:

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou může osoba provádějící lov použít nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše 2 návazce s jednoháčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky). Nástražní ryba a dvojháčky a trojháčky se použijí pouze v období od 16. června do 31. prosince. Jako nástražní ryba se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb, invazní nepůvodní druhy ryb na unijním seznamu a ryby nedosahující nejmenší lovné míry.
Použití nástražních ryb, jejichž lov je na revíru vázán nejmenší lovnou délkou, je lovící povinen prokázat jejich nabytí (zápisem v Záznamu o docházce k vodě nebo prodejním dokladem).
Při lovu dravých ryb na živou a mrtvou rybku, nebo její část, smí být použit pouze jeden návazec.
Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3m, pokud se nedohodnou jinak.

2. lov přívlačí:

Při lovu přívlačí může osoba provádějící lov použít 1 udici, kterou při lovu drží v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu může osoba provádějící lov použít 1 umělou nebo přirozenou nástrahu. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky). Za lov přívůačí se považuje i lov muškařením, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotujícím plíškem nebo vrtulkou. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou jinak.

3. lov hlubinnou přívlačí:

Lov hlubinou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla poháněného lidskou silou s použitím 1 udice, při němž je 1 nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nějvýše 3 háčky (jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky). Nástraha se může pohybovat maximálně ve vzdálenosti 20 m za jedoucí loďkou a nesmí ohrozit ostatní veřejnost. Na revírech MRS je hlubinná přívlač zakázána vyjma těch revírů, kde je v popisu rybářského revíru výslovně uvedeno "Hlubinná přívlač povolena".

4. lov muškařením:

při lovu muškařením může osoba provádějící lov použít 1 udici, kterou při lovu drží v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše 3 návazce s umělými muškami a jednoháčky. Za umělou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organismy. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce. V případě použití vlasce nosnou funkci zabezpečuje kulové plovátko, které je umístěno na konci sestavy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotujícím plíškem nebo vrtulkou. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou jinak.

5. lov z loděk:

je prováděn z rybářské loďky, nebo z plovoucí nafukovací rybářské pomůcky, určené k lovu. Při lovu musí osoba provádějící lov respektovat plavební předpisy a předpisy upravující provoz plovoucích zařízení. Při lovu ryb na udici z loďky musí být pojíždění a přistávání loďky prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby, provádějící lov. Na revírech MRS je lov z loďky zakázán vyjma těch revírů, kde je v popisu rybářského revíru výslovně uvedeno "Lov z loděk povolen". Lovící z loďky nesmí mít nastražen jiný prut mimo loďku. Za lov z loďky se nepovažuje lov z loďky, která je navalena na přirozený břeh.

6. lov nástražních rybek do čeřínku:

je povolen v době od 16. června do 31. prosince. Uživatel rybářského revíru může vymezit místa, kde je lov čeřínkem povolen. Zákaz lovu čeřínkem je v popisech revírů vysloveně uveden. Nástražní rybky, jejichž lov není vázán nejmenší délkou (hrouzek obecný, ouklej, ježdík obecný, okoun, slunka atd.) mohou být loveny ručními čeřínky s vodorovnou sítí o maximální ploše síťoviny 1 m2. Ostatní druhy ryb nesmí být tímto způsobem loveny. Při lovu čeřínkem nesmí být udice nastraženy. Mládež do 15 let včetně nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků.

7. lov na bójku:

je lov dravých ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu ve zvolené hloubce. Při lovu může být použito bójky, přičemž nesmí přesahovat rozměry 15x15x30 cm, nebo bójky s pomocnou bójkou. Pomocná bójka může být ve tvaru koule do max. průměru 35 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat
po záběru a při zdolávání ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena
s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10x10x10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET láhví).

8. obecná pravidla lovu:

všechny způsoby lovu musí být prováděny tak, aby neohrožovaly nebo neomezovaly ostatní uživatele vodního toku, vodní nádrže.

VI. Povinné vybavení:

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
Oprávněný k lovu je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (např. pean, obústek, pinzetu, klíšťky), míru pro zjištění délky ulovených ryb.

VII. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence:

1. Před započetím lovu je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu - evidence docházky a úlovků (dále jen povolenka) datum a revír. Lov bez označení této povinnosti se považuje za lov bez povolenky.

2. V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 kus denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si úlovku uvedených ryb končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Úlovek bolena je omezen na 2 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

3. Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité a lipan, může si osoba provádějící lov, přisvojit jen 3 kusy lososovitých ryb včetně lipana, nebo jejich kombinaci. Po ulovení a přisvojení si 3 kusů lososovitých ryb včetně lipana, končí denní lov,
i když nebylo dosaženo maximální povolené celkové hmotnosti denního úlovku 7 kg.
Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

4. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky
k lovu, do které uvede druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb, které mají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě. Přisvojené druhy ryb, které nemají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov pouze druh ryby a to bezprostředně po ulovení. Počet a jejich celkovou hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě. Pokud si oprávněný nepřisvojí v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, je povinen proškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v povolence příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu. 

5. Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovitý (Gobiidae) a sumečči (Ictaluridae). Dále se do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb nezahrnují invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu. Tyto druhy nesmí být vráceny zpět do vody.
Unijní seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na EU:

Sumeček černý
Slunečnice pestrá
Střevlička východní
Hlavačkovec Glenův

VIII. Zavážení nástrah

Na revírech, na kterých je zavážení nástrah zakázáno, je možné dopravení nástrahy
do místa lovu pouze nahozením rybářským prutem.

IX. Přístup na pozemky

Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí (§ 11, odst. 8, zák. 99/2004 Sb.).

X. Rybolov mládeže

Mládež do 15 let (tj. do konce roku ve kterém dosáhne věku 15 let) může lovit na vodách mimopstruhových na 1 udici, nesmí lovit na nástražní rybky, ani jejich části, rovněž tak nesmí lovit nástražní rybky do čeřínků. Přívlač je povolena pouze s umělou nástrahou. Dospělý lovící, držitel povolenky a rybářského lístku, může v rámci svého oprávnění provádět individuální praktickou výuku rybolovu mládeže do 10 let včetně.

XI. Povolené technické prostředky k lovu

1. Udice, která je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahouz, popřípadě dalšími doplňky.

2. Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echoloty, podběráky, čeřínky, vezírky, vyprošťovače háčků, měřidla, stojánky nebo držáky na udice, indikátory záběru, splávky a zátěže, nahazovací praky a další typově obdobné prostředky.

XII. Chování při lovu

1. Místa k lovu nesmějí být žádným způsobem vyhrazována. Za neoprávněné vyhrazování místa k lovu je rovněž považováno ponechání rybářského náčiní nebo jeho části (např. vidličky) na místě k lovu po ukončení denního lovu.

Vymezení pojmů:
a) místem lovu je místo, kde spočívá nástraha ve vodním prostředí
b) místem k lovu je místo, ze kterého oprávněný provádí lov

2. Při lovu udicí na položenou i plavanou musí být lovící u prutů přítomen tak, aby v případě potřeby s nimi mohl bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.

3. Při lovu na dvě udice je lovící povinen omezit vzdálenost mezi jednotlivými udicemi maximálně na 3 metry. V okruhu tří metrů od udic musí být lovícím udržován pořádek.

XIII. Uchovávání přisvojených ryb:

Pokud lovící uchovává přisvojené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy, aby síťovina nepřiléhala těsně k tělu ryb nebo takové zařízení, kde má ulovená ryba umožněn alespoň minimální pohyb (konstrukce potažená síťovinou, haltýř, apod.). Současně se povoluje sak z jednolícného polyesterového osnovního úpletu. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, případně nechat nezabité ryby udusit. Ryba uložená ve vezírku je považována za přisvojenou. Zakazuje se používat společných vezírků. Také není dovoleno darovat rybu přímo u vody. Je zakázáno uchovávání živých lososovitých ryb a lipana. Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo v jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem, číslem povolenky
a jejím výdejcem.

XIV. Zacházení s ulovenými rybami

Při vylovování ryb je oprávněný k lovu povinen zacházet s nimi šetrně. Pokud ryby nelze (vzhledem k hmotnosti) zvednout pomocí prutu nad hladinu, je nutno použít podběrák. Při vylovování ryb o velké hmotnosti může být použit vylovovací hák (gaf). Ryby, které nedosahují stanovené míry a musejí být proto vráceny do vody, uvolňujeme pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout (odříznout). Nemůže-li oprávněný k lovu bez poškození uchovat přisvojené ryby živé, je povinen rybu usmrtit prudkým úderem do temene hlavy a proříznutím žaberních oblouků. Za hrubé porušení povinností bude považováno smýkání ryb po břehu nebo jejich nešetrné vhození do vody. Porcování přisvojených ryb před odchodem od vody je zakázáno. Přisvojené ryby je nutno uchovávat tak, aby jejich maso nebylo znehodnoceno a aby byla možná kontrola úlovku. Zjištěné uhynulé ryby, které má lovící ve svém dosahu, je povinen vylovit a odstranit tak možnost znehodnocování vody a šíření nákazy.

XV. Úlovky značkovaných ryb

1. Uloví-li oprávněný k lovu rybu, která je opatřena značkou a kterou je povinen pustit zpět do vody, protože je hájená nebo nedosahuje nejmenší délky, zaznamená číslo a tvar značky, změří délku, odhadne její přibližnou hmotnost a pustí ji zpět do vody s náležitou opatrností. Úlovek ohlásí Moravskému rybářskému svazu, z.s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno a v hlášení dále uvede dobu a místo, kde rybu ulovil.

2. Uloví-li oprávněný k lovu rybu, která je opatřena značkou a kterou nemusí pustit zpět do vody, zjistí druh ryby a její přesnou délku a váhu. Úlovek ohlásí na adresu uvedenou v předchozím odstavci a v hlášení dále uvede dobu a místo, kde rybu ulovil. Pro kontrolu připojí značku.

3. Úplná hlášení o úlovcích značkovaných ryb budou každoročně v měsíci prosinci slosována a výherci odměněni věcnými cenami.

XVI. Rybářské závody:

Pořádá-li PS rybářské závody na vodách tvořících rybářský revír, může umožnit účast pouze osobám, které jsou držiteli platné povolenky a platného rybářského lístku. Rybářské závody v PS probíhají dle jednotlivých ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech MRS. Toto ustanovení neplatí, byla-li v souvislosti s pořádáním těchto závodů udělena výjimka.


Webové stránky zdarma