Přehled pojmů

Aktuality

RYBÁŘSKÝ LÍSTEK (RL):

= licence pro lov ryb na území ČR, podmínka pro získání povolenky od pobočného spolku   
   (dříve označovaného jako místní organizace)
 - musí mít každý kdo loví ryby v rybářském revíru dle § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb.
 - pro získání prvního rybářského lístku je nutné absolvovat zkoušky z rybářských znalostí,
   které pořádá pobočný spolek
 - RL vydává městský úřad s rozšířenou působností (např. MÚ Rosice, odbor životního 
   prostředí, Ing. Králová, Ing. Malimánek, dále MÚ Ivančice, MÚ Náměšť nad Oslavou, 
   MÚ Velké Meziříčí, magistrát města Brna)
 - každý rybářský lístek má přidělené číslo, které se nachází na titulní straně ve spodní
   části - viz fotografie níže
 - rybářský lístek se vydává na dobu určitou (1 rok = 100Kč, 3 roky = 200Kč, 10 let = 500Kč)
   a dobu neurčitou (neomezenou = 1000Kč)
 - samostatný rybářský lístek neopravňuje k lovu ryb, vždy je k němu třeba povolenka
 - dříve se rybářský lístek nazýval zemský lístek, toto označení se již v dnešní době                   nepoužívá

 

POVOLENKA:

= oprávnění k lovu ryb na určitých lokalitách - územních svazech (Moravský rybářský 
   svaz, Český rybářský svaz, Středočeský ÚS, Jihočeský ÚS, Západočeský ÚS,
   Severočeský ÚS, Východočeský ÚS, Moravskoslezský ÚS)
- povolenka zároveň slouží jako tiskopis pro zapisování docházky a úlovků
- podle druhu se rozlišují na mimopstruhové (MP) a pstruhové (P)
- podle doby platnosti se rozdělují na roční, měsíční, týdenní a denní
- číslo povolenky je uvedeno v horní části hned pod nalepenou známkou
- na každé povolence je uvedeno rovněž číslo rybářského lístku (RL), ke kterému
  povolenka patří
- pro evidenci povolenek a sumářů se vždy v rybářském spolku používá číslo povolenky,
  proto je třeba tyto čísla rozlišovat a neplést si je
- toto číslo přiděluje rybářský spolek, podle počtu členů
- v našem spolku je toto číslo maximálně 3-místné, u mládeže do 8-15 let je u tohoto čísla
  vždy písmeno M (mládež)SUMÁŘ:

= tiskopis, který slouží ke každoročnímu součtu všech docházek a úlovků na jednotlivých
   revírech
- od konce roku 2020 jsme začali používat i digitální podobu tohoto sumáře, který má
  celou řadu výhod - více viz "Aktuality"
- sumář se každoročně odevzdává (zasílá) pobočnému spolku, který musí všechny
  vyplněné sumáře sečíst a tyto data předat na Moravský rybářský svaz
- MRS vyhodnotí výsledky docházek a úlovků a na základě toho stanoví tzv. koeficient
  zarybnění a částku, která bude přidělena na zarybnění daného revíru v následujícím roce
- je velice důležité (a dle bližších podmínek i zákonná povinnost) poctivě zapisovat 
  veškeré ponechané úlovky, které se do revíru následně další rok opět vysazují

 

ČLENSKÝ PRŮKAZ, ČLENSTVÍ:

= kartička s fotkou každého člena územního svazu, na který se lepí platná členská známka
   na příslušný kalendářní rok
- členství v územním rybářském svazu (MRS) opravňuje členy ke koupi povolenky za ceny,
   které jsou výrazně nižší než povolenky pro nečleny (cena MP roční pro nečleny = 5000Kč,
   cena P roční pro nečleny = 6000Kč)
- každý členský průkaz má evidenční číslo, které se skládá z přiděleného čísla pobočného
  spolku (v našem případě 46-59 a čísla povolenky daného člena, tzn. když mám povolenku
  č.382, evidenční číslo mého členského průkazu bude 46-59-382)
- počet členů v naší organizaci = počet hlasů našeho předsedy na sjezdu MRS za náš
  spolek, takže pokud máme celkem 725 členů, kteří koupí členskou známku na daný rok
  (plnou nebo udržovací), má náš spolek sílu 725 hlasů na sjezdu
- každý kdo nezaplatí členství nejpozději do konce února, je vyřazen z evidence
- pokud by chtěl zájemce, který nezaplatil členství do konce února, pořídít povolenku, musí   
  zaplatit zápisné pro nového člena 1000Kč!


Webové stránky zdarma